ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ

ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಆಜೀವ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.ಕ್ಸಿಂಜಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುತ್ತೇವೆ.ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸಾಮಾಜಿಕಕ್ಕೆ

ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಭಾಯಿಸಿ.ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ.ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ನಾವು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.